Outlet-werkkleding.nl
Winkelwagen 0
€ 0,00

Algemene voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden 

Bij verkopen via internet:

 

 • levering af Jecor Professioneel (vrachtkosten voor rekening afnemer)
 • levering in geheel Nederland doorgaans binnen 7 dagen
 • betaling vooraf 

Algemene leveringsvoorwaarden van Jecor Professioneel, gevestigd te Putten aan de Hoge Eng West 14, verder te noemen Jecor Professioneel B.V. Deze tekst geldt vanaf 20 juni 2019.

 1. Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") maken deel uit van elke offerte uitgebracht door Jecor Professioneel B.V. en van elke overeenkomst waarbij Jecor Professioneel B.V. zaken levert en/of werkzaamheden verricht (waaronder begrepen opdracht en aanneming van werk). Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met Jecor Professioneel B.V. die langs elektronische weg tot stand komen.
 2. Andersluidende voorwaarden maken alléén deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover Jecor Professioneel B.V. en de wederpartij zulks schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen.
 3. De algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. In geval van strijd tussen de bepalingen van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.
 1. Privacy/AVG
 1. Jecor Professioneel B.V. doet er alles aan om privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jecor Professioneel B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 1. Offerte
 1. Alle offertes van Jecor Professioneel B.V. zijn vrijblijvend.
 2. De offerte verliest zijn geldigheid indien deze niet binnen 14 dagen na dagtekening onvoorwaardelijk schriftelijk door de wederpartij is aanvaard.
 3. Iedere offerte is gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
 4. Indien de wederpartij de offerte niet aanvaardt, heeft Jecor Professioneel B.V. het recht om alle aan de offerte verbonden kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
 1. Totstandkoming overeenkomst
 1. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van Jecor Professioneel B.V. of, ingeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, door elektronische of schriftelijke bevestiging van Jecor Professioneel B.V.
 2. De onder a. bedoelde bevestigingen worden geacht de overeenkomst met de wederpartij volledig weer te geven.
 3. Indien de overeenkomst wordt aangegaan tussen Jecor Professioneel B.V. en een wederpartij handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 BW (informatieverplichtingen) alsmede het bepaalde in artikel 6:227c BW (totstandkoming overeenkomst) niet van toepassing zijn.
 1. Uitvoering overeenkomst
 1. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.
 2. Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel sub b. en c. niet nakomt, of het geval bedoeld in artikel sub d. zich voordoet, en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de wederpartij alsnog aan deze verplichtingen voldoet, of de verloren c.q. gestolen zaken van Jecor Professioneel B.V. vervangt, en de planning van Jecor Professioneel B.V. dit toelaat. De wederpartij is aansprakelijk voor alle voor Jecor Professioneel B.V. uit de vertraging voortvloeiende schade.
 3. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies en diefstal, aan zaken van Jecor Professioneel B.V., zoals gereedschappen en voor de werkzaamheden bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
 4. De wederpartij zorgt ervoor dat Jecor Professioneel B.V. zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen.
 5. De wederpartij staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig en noodzakelijk zijn, tijdig aan Jecor Professioneel B.V. zijn en worden verstrekt, en dat deze gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn.
 6. Jecor Professioneel B.V. mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij dit wenselijk acht. Jecor Professioneel B.V. staat in voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door deze derden.
 1. Rechten van intellectuele eigendom
 1. Jecor Professioneel B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.
 2. De rechten op de in dit artikel sub a. genoemde gegevens en voorwerpen blijven eigendom van Jecor Professioneel B.V. ongeacht of aan de wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jecor Professioneel B.V. niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De wederpartij is per overtreding van deze bepaling aan Jecor Professioneel B.V. een boete verschuldigd van € 10.000. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 3. De wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens en voorwerpen als bedoeld in dit artikel sub a. op eerste verzoek binnen de door Jecor Professioneel B.V. gestelde termijn in onbeschadigde staat franco retour zenden. Bij overtreding van deze bepaling is de wederpartij een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 1. Communicatie
 1. Iedere communicatie tussen Jecor Professioneel B.V. en de wederpartij kan elektronisch geschieden, tenzij de wet anders bepaalt.
 2. Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan dan kan dit tevens langs elektronische weg mits het elektronische bericht printbaar is.
 3. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en/of printen van elektronische communicatie. De door Jecor Professioneel B.V. opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de wederpartij.
 4. Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. Indien elektronische communicatie niet is ontvangen als gevolg van ICT problemen van de wederpartij, komt dit voor rekening en risico van de wederpartij.
 1. Adviezen, ontwerpen en materialen
 1. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van Jecor Professioneel B.V. welke niet nadrukkelijk onderdeel van de overeenkomst zijn.
 2. De kosten van of verband houdende met de in artikel 6 sub a. van deze Algemene Voorwaarden genoemde gegevens en voorwerpen kunnen aan de wederpartij worden doorberekend.
 3. De wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen en ontwerpen, alsmede voor de functionele geschiktheid van door hem voorgeschreven of aangeleverde materialen.
 4. De wederpartij vrijwaart Jecor Professioneel B.V. voor elke aanspraak van derden met betrekking tot door of namens de wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen en dergelijke.
 1. Prijzen
 1. De prijzen zijn exclusief:

(1) omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd;

(2) kosten van verpakking;

(3) reisuren, reis-, parkeer- en verblijfkosten;

(4) kosten ter voorkoming of beperking van schade aan bij de uitvoering van werkzaamheden aanwezige zaken.

Jecor Professioneel B.V. heeft het recht deze kosten apart bij de wederpartij in rekening te brengen.

 1. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen het land waar Jecor Professioneel B.V. is gevestigd en gedurende normale werktijden, waaronder wordt verstaan maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 18:00 uur, met een maximum van acht uren per dag.
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren in prijs stijgen, is Jecor Professioneel B.V. bevoegd deze prijsstijging aan de wederpartij door te berekenen mits de uitvoering van de overeenkomst ten tijde van de prijsstijging nog niet volledig is voltooid. De wederpartij is gehouden de prijsstijging te voldoen gelijktijdig met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
 3. Bij wijziging van of toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, mag Jecor Professioneel B.V. de prijs volgens zijn gebruikelijke tarieven verhogen. Jecor Professioneel B.V. is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 4. Indien er sprake is van meerwerk, heeft Jecor Professioneel B.V. het recht om de prijs te verhogen. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt overeengekomen. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk indien er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek of indien door de wederpartij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
 1. Betalingsvoorwaarden
 1. Indien op de factuur geen betalingstermijn is vermeld dienen facturen uiterlijk binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur, dan wel binnen een andere tussen de wederpartij en Jecor Professioneel B.V. schriftelijk overeengekomen betalingstermijn, door de wederpartij aan Jecor Professioneel B.V. te worden voldaan op een door Jecor Professioneel B.V. aangewezen rekening. Jecor Professioneel B.V. is gerechtigd door middel van deelfacturen tussentijds aan de wederpartij te factureren.
 2. Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door Jecor Professioneel B.V. vast te stellen kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door de wederpartij verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.
 3. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Jecor Professioneel B.V. een naar diens oordeel voldoende zekerheid te stellen ter zake van de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek, is Jecor Professioneel B.V. bevoegd de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de wederpartij te verhalen.
 4. Al hetgeen Jecor Professioneel B.V. uit hoofde van enigerlei overeenkomst van de wederpartij te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar als:

(1) een betalingstermijn is overschreden;

(2) beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd;

(3) in geval de wederpartij een vennootschap is, de wederpartij wordt ontbonden, geliquideerd, failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;

(4) in geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, de wederpartij het verzoek doet te worden toegelaten tot gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 1. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij direct rente aan Jecor Professioneel B.V. verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties (artikel 6:119a BW) als deze hoger is. De wederpartij is voorts aan Jecor Professioneel B.V. alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarvan de hoogte minimaal 15% van het totale door de wederpartij aan Jecor Professioneel B.V. verschuldigde zal bedragen.
 2. Indien Jecor Professioneel B.V. in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de wederpartij.
 3. Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op Jecor Professioneel B.V. te verrekenen wordt uitgesloten.
 4. De wederpartij kan aan Jecor Professioneel B.V. een machtiging verstrekken om door de wederpartij verschuldigde bedragen via automatische incasso van de wederpartij te incasseren. Indien Jecor Professioneel B.V. een bedrag van de wederpartij incasseert met gebruikmaking van een dergelijke incasso, zal Jecor Professioneel B.V. de wederpartij daar tenminste een (1) werkdag voorafgaand aan het uitvoeren van de incasso over informeren middels een prenotificatie. De prenotificatie kan separaat, als onderdeel van de factuur of op andere door Jecor Professioneel B.V. te bepalen wijze worden gecommuniceerd.
 1. Levertijd
 1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door Jecor Professioneel B.V. bij benadering vastgesteld. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Jecor Professioneel B.V. uit van de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. De ingeschatte en afgegeven levertijd en/of uitvoeringsperiode is nimmer een fatale termijn.
 2. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Jecor Professioneel B.V. bekend waren bij vaststelling van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode, kan Jecor Professioneel B.V. de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden in dat geval niet in de planning van Jecor Professioneel B.V. kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
 3. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Jecor Professioneel B.V. kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
 4. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Jecor Professioneel B.V., wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voorzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Jecor Professioneel B.V. kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
 5. Elke aansprakelijkheid van Jecor Professioneel B.V. voor overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode is uitgesloten.
 1. Keuring
 1. De wederpartij heeft het recht vóór de levering de zaken te (doen) keuren. De keuring geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Onder de voor rekening van de wederpartij komende keuringskosten zijn begrepen de kosten welke Jecor Professioneel B.V. ter zake van de keuring moet maken.
 2. Indien uit keuring blijkt dat (een gedeelte van) de zaken niet voldoet aan de overeenkomst, dan is de wederpartij gehouden Jecor Professioneel B.V. hiervan onverwijld schriftelijk gemotiveerd mededeling te doen en Jecor Professioneel B.V. in de gelegenheid te stellen om alsnog na te komen, bij gebreke waarvan het recht van de wederpartij om zich jegens Jecor Professioneel B.V. op het resultaat van de keuring te beroepen vervalt. Jecor Professioneel B.V. kan de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om alsnog na te komen.
 1. Levering van zaken
 1. Tenzij de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, vindt levering plaats EX WORKS (af fabriek/af winkel/af bedrijfspand) conform de Incoterms 2010. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat Jecor Professioneel B.V. deze ter beschikking stelt aan de wederpartij. Het risico van laden en lossen rust op de wederpartij.
 2. Ingeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, vindt levering EX WORKS (conform de Incoterms 2010) plaats op het door de wederpartij opgegeven adres. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat Jecor Professioneel B.V. deze aflevert op dat adres. Het risico van laden en lossen rust op de wederpartij.
 3. De wederpartij aanvaardt de geleverde zaken met inachtneming van een marge van plus of minus 10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van die zaken.
 4. Indien zaken op basis van een monster of model worden geleverd, geldt het monster of model als referentie voor de gemiddelde hoedanigheid van de zaken.
 5. Weigert de wederpartij na het verstrijken van de levertijd of, ingeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, op het moment van aflevering, de zaken (volledig) af te nemen, dan is Jecor Professioneel B.V. bevoegd:

(1) de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, ongeacht overmacht zijdens de

wederpartij en onverminderd de verplichting van de wederpartij tot betaling van de overeengekomen prijs;

(2) de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de wederpartij, waarbij de wederpartij alle kosten en schade van Jecor Professioneel B.V. zal vergoeden;

(3) de zaken te verkopen, indien naar zijn oordeel verdere bewaring van de zaken niet van hem kan worden gevergd.

 1. Indien schriftelijk levering op afroep is overeengekomen, is de wederpartij gehouden de zaken volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema af te nemen. Indien een afroep- en afleverschema ontbreekt, dient de wederpartij op eerste verzoek van Jecor Professioneel B.V. binnen de daarbij gestelde termijn alle zaken af te nemen.
 2. Indien schriftelijk uitdrukkelijk levering franco werk of op de wal is overeengekomen, is Jecor Professioneel B.V. niet gehouden de zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water, kan komen.
 3. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van het vervoer benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.
 1. Oplevering van werkzaamheden
 1. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer:

(1) de wederpartij het werk heeft goedgekeurd;

(2) het werk door de wederpartij in gebruik is genomen. Neemt de wederpartij een gedeelte van het werk in gebruik, dan geldt dat gedeelte als opgeleverd;

(3) Jecor Professioneel B.V. schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de wederpartij niet binnen 14 dagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

(4) de wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

 1. Emballage
 1. Jecor Professioneel B.V. is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan de wederpartij in rekening te brengen.
 2. In geval van retourzending van de emballage binnen 7 dagen door de wederpartij zal het op de voet van dit artikel sub a. gefactureerde bedrag aan de wederpartij worden gecrediteerd.
 3. Jecor Professioneel B.V. is niet gehouden tot creditering als in dit artikel sub b. bedoeld, indien de wederpartij de emballage niet tijdig of niet in goede staat retourneert, zulks ter beoordeling van Jecor Professioneel B.V.
 1. Eigendomsvoorbehoud
 1. De levering van zaken door Jecor Professioneel B.V. vindt plaats onder toepassing van een verruimd eigendomsvoorbehoud. Na levering blijft Jecor Professioneel B.V. eigenaar van alle door hem geleverde zaken zolang al zijn huidige en toekomstige vorderingen ter zake van alle leveringen van zaken en daarmee verband houdende werkzaamheden, de bedragen bedoeld in artikel 10 sub b. en e. van deze Algemene Voorwaarden, de kosten van invordering en zijn overige kosten en schade, niet volledig zijn voldaan.
 2. Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
 3. Nadat Jecor Professioneel B.V. zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij alle door hem geleverde zaken terughalen. De wederpartij staat Jecor Professioneel B.V. toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 4. Als Jecor Professioneel B.V. geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan Jecor Professioneel B.V. te verpanden.
 1. Reclame
 1. Klachten van de wederpartij ter zake van gebreken aan de overeengekomen prestatie, dienen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd bij Jecor Professioneel B.V. te worden ingediend.
 2. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen 14 dagen kunnen worden waargenomen, zullen onmiddellijk na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan Jecor Professioneel B.V. worden medegedeeld doch uiterlijk zes maanden na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden.
 3. Na het vervallen van de tijdslimiet zoals genoemd in dit artikel sub b., kan de wederpartij geen beroep meer doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie.
 4. Een klacht inzake een levering wordt in ieder geval niet gehonoreerd als Jecor Professioneel B.V. niet in de gelegenheid wordt gesteld om een dergelijke klacht te onderzoeken. Op verzoek van Jecor Professioneel B.V., zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft (of een deel daarvan) retourneren conform het bepaalde in artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden. Tot het moment waarop de toestemming van Jecor Professioneel B.V. als bedoeld in artikel 18 sub a. van deze Algemene Voorwaarden wordt verleend, zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft voor eigen rekening en risico in zijn bezit houden. Een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden wordt in ieder geval niet gehonoreerd indien Jecor Professioneel B.V. niet in de gelegenheid is gesteld de klacht op geschikte wijze te onderzoeken.
 5. Indien en voor zover Jecor Professioneel B.V. een klacht inzake geleverde zaken ingevolge dit artikel accepteert, zal hij, naar eigen keuze:

(1) het gebrek herstellen;

(2) de gebrekkige zaak vervangen;

(3) de zaak terugnemen en de wederpartij crediteren voor de prijs van de desbetreffende zaak. De wederpartij kan daarnaast geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding. In geval van herstel van het gebrek of vervanging van de gebrekkige zaak, zijn de bepalingen van artikel 13 van de Algemene Voorwaarden daarop wederom van toepassing.

 1. Indien en voor zover Jecor Professioneel B.V. een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden ingevolge dit artikel accepteert, dan is de wederpartij verplicht Jecor Professioneel B.V. in de gelegenheid te stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van artikel 14 van de Algemene Voorwaarden zijn daarna wederom van toepassing.
 2. Het indienen van een klacht ontheft de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Jecor Professioneel B.V.. De wederpartij heeft alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid.
 1. Retourzendingen
 1. Retourzendingen behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jecor Professioneel B.V..
 2. Een retourzending door de wederpartij dient te allen tijde franco te geschieden onder vermelding van het factuurnummer en de datum van levering.
 3. Met het in ontvangst nemen van door de wederpartij retour gezonden zaken erkent Jecor Professioneel B.V. geen enkele tekortkoming in de nakoming.
 1. Garantie
 1. Jecor Professioneel B.V. staat gedurende een periode van twaalf maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
 2. De wederpartij kan geen beroep doen op een garantie indien:

(1) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of

onzorgvuldig gebruik van een geleverde zaak;

(2) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van normale slijtage of niet of onjuist uitgevoerd

onderhoud;

(3) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of reparatie door de wederpartij of door derden;

(4) de geleverde zaak gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is;

(5) de geleverde zaak aan een derde is overgedragen;

(6) Jecor Professioneel B.V. de geleverde zaak geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en Jecor Professioneel B.V. zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie;

(7) Jecor Professioneel B.V. bij de vervaardiging van de geleverde zaak grondstoffen en dergelijke op

aanwijzing van de wederpartij heeft gebruikt;

(8) het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en dergelijke, welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was;

(9) de wederpartij niet al zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct jegens Jecor Professioneel B.V. is nagekomen.

 1. Aansprakelijkheid
 1. Behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Jecor Professioneel B.V., is Jecor Professioneel B.V. niet aansprakelijk jegens de wederpartij, diens personeel of derden, voor enigerlei directe of indirecte schade in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. De wederpartij vrijwaart Jecor Professioneel B.V. in dit verband voor alle aansprakelijkheid jegens derden.
 2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Jecor Professioneel B.V. beperkt tot het bedrag van de uitkering onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeraar van Jecor Professioneel B.V. om welke reden dan ook niet uitkeert of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van Jecor Professioneel B.V. in alle gevallen beperkt zijn tot:

(1) het bedrag van de netto overeengekomen prijs in de overeenkomst waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis direct betrekking heeft; of

(2) als gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen, het bedrag van de netto overeengekomen prijs van dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij aansluit.

 1. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Jecor Professioneel B.V. meer bedragen dan € 15.000 per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
 2. Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking:

(1) bedrijfsschade zoals gederfde winst en stagnatieschade;

(2) opzichtschade zoals schade die bij uitvoering van de werkzaamheden aan andere zaken wordt

toegebracht.

 1. Iedere rechtsvordering van de wederpartij jegens Jecor Professioneel B.V. verjaart door het enkele verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft.
 2. De wederpartij vrijwaart Jecor Professioneel B.V. alsmede diens personeel en hulppersonen tegen alle aanspraken van derden, ongeacht de reden, welke op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan. Jecor Professioneel B.V. zal jegens de wederpartij alleen aansprakelijk zijn indien en voor zover de betreffende aansprakelijkheid ingevolge de toepasselijke overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van Jecor Professioneel B.V. komt.
 3. Indien de zaken niet door Jecor Professioneel B.V. zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van Jecor Professioneel B.V. jegens de wederpartij in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van Jecor Professioneel B.V. jegens Jecor Professioneel B.V. aansprakelijk zal zijn.
 4. De wederpartij vrijwaart Jecor Professioneel B.V. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Jecor Professioneel B.V. geleverde producten en/of materialen.
 1. Overmacht

Bij overmacht van Jecor Professioneel B.V. is deze bevoegd om de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode te verlengen met de duur van de overmacht dan wel om de overeenkomst, indien nog niet volledig uitgevoerd, te ontbinden. Zulks zonder dat hieruit enige verplichting tot schadevergoeding voor Jecor Professioneel B.V. voortvloeit.

 1. Rechtskeuze en forumkeuze
 1. Alle met Jecor Professioneel B.V. gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is uitgesloten, evenals enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 3. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde (burgerlijke) rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van Jecor Professioneel B.V.
 1. Conversie

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Jecor Professioneel B.V. en de wederpartij in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 1. Montage
 1. In geval van montage-, installatie- en herstelwerkzaamheden geldt dat de afnemer een laad- en losplaats beschikbaar stelt, zodat het laden en lossen van gereedschap en materialen direct bij de werkplek kunnen plaatsvinden. Daarnaast draagt de wederpartij er zorg voor dat er binnen een straal van 75 meter gerekend vanaf de werkplek een gratis parkeerplaats beschikbaar is voor de bedrijfswagen, waarbij de wederpartij er voor zorgdraagt dat de aanvoerwegen geschikt zijn, dat de aan- en afvoerwegen voldoende breed en vrij van obstakels zijn en de wederpartij draagt zorg voor horizontaal en verticaal transport op of nabij de werkplek. Voorts draagt de wederpartij er zorg voor dat de vloer/ondergrond waarop onderdelen in/aangebracht dienen te worden, droog, schoon en geschikt is voor de uitvoering van de montagewerkzaamheden en dat de montagewerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden in een door de wederpartij ter beschikking gestelde vlakke ondergrond of op goedgekeurde steigers, één en ander ter beoordeling van de monteur van Jecor Professioneel B.V.
 2. De op de orderbevestiging vermelde prijzen zijn geldig indien de daarop gebaseerde montagewerkzaamheden op een zodanige wijze kunnen worden uitgevoerd dat een volle dagproductie mogelijk is. Indien zulks niet mogelijk is, hebben de daarmee verband houdende kosten een meerprijs tot gevolg die (mede) afhankelijk is van het aantal productieve uren en de eventueel bijkomende reis-, verblijf, en parkeerkosten. De montagewerkzaamheden worden uitsluitend bereid op basis van de door de wederpartij schriftelijk aangeleverde informatie, waaronder – maar niet daartoe beperkt – tekeningen en een bestek.
 3. De wederpartij draagt er zorg voor dat de montagewerkzaamheden aansluitend op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur door het Jecor Professioneel B.V. kunnen worden uitgevoerd en dat de werkplek toegankelijk is voor medewerkers van het Jecor Professioneel B.V., bij gebreke waarvan – ongeacht de reden of oorzaak – Jecor Professioneel B.V. de daaruit voorvloeiende en/of daarmee verband houdende kosten tegen meerprijs aan de wederpartij zal doorberekenen. Voorts draagt de wederpartij er zorg voor dat (rest-)afval en/of verpakkingsmaterialen door Jecor Professioneel B.V. kunnen worden gedeponeerd in door de wederpartij beschikbaar gestelde containers, bij gebreke waarvan Jecor Professioneel B.V. gerechtigd is het (rest-)afval en/of de verpakkingsmaterialen achter te laten op de werkplek.
 4. De wederpartij zorgt voor en garandeert de aanwezigheid van alle voor de montagewerkzaamheden benodigde zaken op de werkplek en stelt om niet beschikbaar aan Jecor Professioneel B.V.: een 220V en 380V stroominstallatie en aanwezige nutsvoorzieningen, sanitair-, schaffaciliteiten, bouwliften, ladders, (hulp)materieel, bouwkranen, dakrandbeveiliging, vangnetten etc. Op verzoek van Jecor Professioneel B.V. stelt de wederpartij ter beschikking een droge, afsluitbare en overdekte opslagruimte op de begane grond en/of op de desbetreffende etage waar de montagewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, op een afstand van niet meer dan 25 meter van de werkplek.
 5. De wederpartij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de noodzakelijke bouwkundige voorbereidingen, waaronder – maar niet beperkt tot – sparringen, uitgevoerd volgens de van Jecor Professioneel B.V. afkomstige specificaties, bij gebreke waarvan de kosten die ontstaan door de voor de montagewerkzaamheden noodzakelijke aanpassingen volledig voor rekening van de wederpartij komen. Indien en voor zover de montagewerkzaamheden niet of niet adequaat kunnen plaatsvinden als gevolg van, maar niet beperkt tot, nalatigheid van de wederpartij, dan wel als gevolg van handelen en/of nalaten van één of meer derden, komen de daarmee verband houdende kosten voor rekening van de wederpartij.
 6. Bouwkundige werkzaamheden, zoals onder meer grond-, metsel-, timmer-, loodgieters- en elektronische werkzaamheden, maken geen onderdeel uit van de montage.
 7.  Dag- en/of weekproductie wordt door de wederpartij voor akkoord afgetekend op een van Jecor Professioneel B.V. afkomstige bon. De wederpartij draagt zorg voor alle benodigde bouwtechnische voorzieningen en de aanleg van elektrische bedrading. De montagewerkzaamheden worden aangevangen nadat alle benodigde en vereiste voorbereidingen en aanpassingen van de zijde van de wedepartij zijn uitgevoerd, alsmede de verplichtingen die rusten op de wederpartij op grond van deze algemene voorwaarden. Indien en voor zover daaraan niet of onvoldoende is voldaan en er als gevolg daarvan door Jecor Professioneel B.V. extra uren en/of kosten worden gemaakt, dan worden deze doorbelast aan de wederpartij.
 8. Bij aanvang wordt de startsituatie opgenomen en schriftelijk vastgelegd, te ondertekenen door een bevoegde vertegenwoordiger van de wederpartij die er voor zorgdraagt daarbij (tijdig) aanwezig te zijn. Montagewerkzaamheden worden door Jecor Professioneel B.V. aan de afnemer opgeleverd, welke oplevering wordt afgesloten door het opmaken van een opnamerapport, dat wordt ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de wederpartij en een bevoegde vertegenwoordiger van Jecor Professioneel B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nr. 08021426 d.d. 20 juni 2019.